Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De MR van BS Talander bestaat momenteel uit 2 vertegenwoordigers van de ouders en het lerarenteam, beiden in gelijke aantallen.
De MR overlegt regelmatig met de schoolleider en heeft op bepaalde beleidsonderwerpen advies- dan wel instemmingsrecht.

Binnen Stichting Pallas functioneert een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR hebben 3 ouders en 3 medewerkers zitting die elk een regio/cluster binnen Pallas vertegenwoordigen.