Ons onderwijs

Ons onderwijs

Onze waarden

• blijvende ontwikkeling als doel
• leerstof vormt daarbij het middel
• gemeenschapsvorming, samen op weg
• inspiratie van de antroposofie
• eerbiedwaardig pedagogisch klimaat
• ritme en regelmaat

Doel van ons onderwijs

Talander is een basisschool waar vrijeschoolonderwijs wordt gegeven.
De uitgangspunten van het vrijeschoolonderwijs werden voor het eerst geformuleerd door Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie, namelijk als:
• levend wordende wetenschap
• levend wordende kunst
• levend wordende religieDeze drie vormgevende elementen krijgen binnen ons onderwijs een duidelijke structuur.
Het realiseren van deze overkoepelende doelen is gelegen in de houding van de leerkracht die het onderwijs vorm geeft. Zowel de persoonlijke houding van de leerkrachten als de samenbindende visie en missie van onze school spelen hierbij een rol.

Missie

Het vrijeschoolonderwijs ontwikkelt zich voortdurend, in wetenschappelijke, kunstzinnige, spirituele en maatschappelijke betekenis. Wij hechten veel waarde aan de eigen ontwikkelingsweg van de leerkracht, die voor de klas het voorbeeld is. Jezelf lerend opstellen als basis om het leerproces bij de kinderen te stimuleren.
Rudolf Steiner, de grondlegger van het vrijeschoolonderwijs, omschreef in 1919 dat het onderwijs zou moeten uitgaan van wat in de kinderen ontwikkeld kan worden. Alleen daardoor kan de maatschappij voortdurend vernieuwd worden op basis van de idealen van de opeenvolgende generaties.

Deze zienswijze omvat de kern van de missie van onze school: kinderen zo richting hun volwassenheid begeleiden dat zij als vrij denkende, voelende en strevende mensen de maatschappij kunnen vormgeven, op basis van hun eigen idealen.

Visie

In het vrijeschoolonderwijs vormen de ontwikkelingsfasen van het kind het uitgangspunt van het leerplan. Deze ontwikkelingsfasen gebaseerd op het antroposofisch mensbeeld van Rudolf Steiner. Dit mensbeeld heeft betrekking op ontwikkeling van de mens en het vormgeven van zijn eigenheid.
Deze visie geeft richting aan de visie op de ontwikkeling van kinderen. Het geeft handvatten voor zowel onze pedagogische als didactische benadering in het onderwijs op Talander.
Kiezen voor de vrijeschool

Wat maakt de vrijeschool uniek?

De kinderen die onderwijs volgen op Talander komen  uit de gemeente Sittard-Geleen, uit omliggende gemeenten Schinnen, Echt-Susteren, Beek, Stein en de Duitse- en Belgische grensregio.

Per 1 augustus 2011 is Talander een nevenvestiging van vrijeschool Helianthus te Heerlen.

Ik wil naar:

Ons onderwijs

Onze klassen

Praktische info

Aanmelden