Praktische info

Organisatie

Stichting Pallas

Stichting Pallas bestaat sinds 2001 en verenigt 16 vrijescholen voor basisonderwijs in Midden en Zuid Nederland. Wij verzorgen met ongeveer 290 mensen onderwijs voor 2900 leerlingen. Centraal in het onderwijs staan de pedagogische inzichten die voortkomen uit de antroposofie. Het bestuursbureau van Pallas is gevestigd in Uden. Van hieruit krijgen de scholen ondersteuning op de beleidsgebieden financiën, personeel en onderwijs. Onze scholen vallen binnen de gangbare kaders van het primair onderwijs: wij krijgen de reguliere onderwijsbekostiging en committeren ons aan de kerndoelen primair onderwijs. Het vrijeschoolonderwijs valt onder het reguliere kwaliteitstoezicht van de onderwijsinspectie. Al onze scholen hebben een goede beoordeling in de vorm van het zogenaamde basisarrangement.

Kinderopvang

Istia kinderopvang

Istia kinderopvang Sittard is gehuisvest in
het gebouw van Talander en verzorgt kinderopvang uitgaande van de antroposofische uitgangspunten. Het aanbod bestaat uit:
buitenschoolse opvang (voor- en na school-tijd) en kinderdagverblijf.
www.stichting-istia.nl
Coördinator: Ingrid Smeets
06-39243679 / i.smeets@stichting-istia.nl

Medezeggenschapsraad

De MR van BS Talander bestaat momenteel uit 2 vertegenwoordigers van de ouders en het lerarenteam, beiden in gelijke aantallen.
De MR overlegt regelmatig met de schoolleider en heeft op bepaalde beleidsonderwerpen advies- dan wel instemmingsrecht.

Binnen Stichting Pallas functioneert een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR hebben 3 ouders en 3 medewerkers zitting die elk een regio/cluster binnen Pallas vertegenwoordigen.

Vertrouwenspersoon-en-klachtenregeling

Bij het samenwerken van mensen kunnen soms beslissingen worden genomen en handelingen worden verricht of juist nagelaten, die aanleiding kunnen zijn voor een klacht.

Het is wettelijk verplicht dat iedere school een klachtenregeling heeft, zodat leerlingen en hun ouders, maar ook de personeelsleden en het bestuur weten welke procedure van toepassing is bij het behandelen van een klacht.

Klachtenregeling

Bij het afhandelen van klachten is het van belang dat de juiste procedure wordt gevolgd.

  1. Het eerste aanspreekpunt is de klassenleerkracht. In veel gevallen kunnen klachten hier worden opgelost
    als het gaat om pedagogische vraagstukken, omgangsproblemen, praktische vragen, enzovoorts.
  2. Indien dit onvoldoende tot een bevredigend resultaat leidt, kan de schoolleider worden benaderd.
  3. Wanneer de leerkracht en de schoolleider de klacht niet tot tevredenheid weten op te lossen, graag
    rechtstreeks contact opnemen met het bestuur, te bereiken via info@stichtingpallas.nl.
  4. Wanneer ook na de inspanningen van de schoolleiding en het bestuur de klacht blijft voortbestaan komt de externe klachtencommissie in beeld. De landelijke klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs, waarbij stichting Pallas is aangesloten, valt onder de Stichting geschillencommissie Bijzonder Onderwijs (GCBO) te bereiken via postbus 82324, 2508 EH Den Haag, tel. Nr. 070-3861697 of via info@gcbo.nl

Voor meer informatie wordt verwezen naar de klachtenregeling van stichting Pallas (www.stichtingpallas.nl)

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon van stichting Pallas is de heer Th. v/d Gazelle. Leerlingen, ouders en personeelsleden
kunnen vertrouwelijke vraagstukken met hem bespreken.

Contactgegevens: Dhr. Th. v/d Gazelle,
gsm.nr.: 06-14726394. Er is evt. ook een vrouwelijke vertrouwenspersoon beschikbaar.

Vertrouwensinspecteur

In bijzondere gevallen kan het nodig zijn om de hulp in te roepen van een vertrouwensinspecteur. Bij de onderwijsinspectie zijn vertrouwensinspecteurs werkzaam bij wie men terecht kan voor het melden van klachten over gebeurtenissen in het onderwijs op het gebied van (seksuele) intimidatie en seksueel misbruik; (fysiek) geweld; grove pesterijen e.d. De vertrouwensinspecteurs zijn tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 0900 – 111 3 111.

Ouderparticipatie

De ouders worden actief betrokken bij de schoolactiviteiten, bijvoorbeeld bij het voorbereiden van de jaarfeesten, als medeorganisator van de jaarlijkse bazaar, deelname aan werkgroepen en bij het poetsen van de klassen.

Ook wordt aan ouders een financiële ouderbijdrage gevraagd. Op deze wijze dragen ouders naar draagkracht bij aan de continuïteit en kwaliteit van het vrijeschoolonderwijs op BS Talander.
De aanwending en verantwoording van de ouderschenkingen wordt ieder schooljaar afgestemd met de medezeggenschapsraad van de school.

Ik wil naar:

Ons onderwijs

Onze klassen

Praktische info

Aanmelden